forex trading logo

Home Školský poriadok
Školský poriadok PDF Tlačiť E-mail

Základná škola Gajary

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Školský rok 2023/2024

Riaditeľ školy, po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade, dňom 23. augusta 2023 vydáva tento školský poriadok v súlade s platnou legislatívou s platnosťou od 1.9.2023

Obsah:

Vízia a poslanie školy. 4

Vízia školy. 4

Poslanie školy. 4

1.Výkon práv a povinností žiakov. 5

Právo na vzdelanie. 5

Právo na slobodu prejavu. 5

Právo na informácie. 5

Právo na ochranu súkromia a zachovanie ľudskej dôstojnosti 5

Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania. 5

Sloboda združovania sa a zhromažďovania. 5

Zákaz diskriminácie a princíp rovnosti 6

Povinnosti žiakov. 6

Žiak je povinný najmä: 6

Žiakom školy je zakázané: 7

Žiakom školy sa odporúča: 7

2. Výkon práv a povinností zákonných zástupcov žiakov. 8

Práva zákonných zástupcov žiakov. 8

Povinnosti zákonných zástupcov žiakov. 8

3. Pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy: 9

Základné pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi školy: 9

Základné pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi školy a pedagogickými a ostatnými zamestnancami školy 9

4.  Prevádzka a vnútorný režim školy. 10

Nástup žiakov na vyučovanie a organizácia vyučovania. 10

Správanie sa žiakov počas vyučovania. 10

Základné povinnosti učiteľa počas vyučovania. 11

Uvoľňovanie žiakov z vyučovania. 11

Povinnosti týždenníkov. 12

Vetranie v triedach. 12

Stravovanie v školskej jedálni 13

Odchod žiakov zo školy. 13

5.  Opatrenia vo výchove a klasifikácia správania. 13

Porušenie školského poriadku: 13

Menej závažné porušenie: 13

Závažné porušenie: 13

Veľmi závažné porušenie. 14

Hrubé porušenie. 14

Neospravedlnená neúčasť na vyučovaní 14

Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. 15

Výchovné opatrenia. 15

Pochvaly a iné ocenenia. 15

Pochvala triednym učiteľom.. 15

Pochvala riaditeľom školy. 15

Ochranné opatrenie. 16

Opatrenia na posilnenie disciplíny. 16

6. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.. 18

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - škola pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním: 18

7. Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi 18

V prípade podozrenia na užitie akejkoľvek návykovej látky v záujme ochrany zdravia, života a integrity žiaka škola bude postupovať podľa týchto zásad: 19

Škola vykoná pohovor žiaka s triednym učiteľom, školským koordinátorom, výchovnou poradkyňou a riaditeľkou školy v prítomnosti rodičov, následne: 19

Diskriminácia, násilie, šikana, kyberšikana a elektronické obťažovanie. 20

Šikanovanie. 21

Prejavy šikanovania. 21

Kyberšikanovanie a elektronické obťažovanie. 21

Postup pri riešení šikanovania a kyberšikanovania. 22

Pedikulóza - povinnosti školského zariadenia: 24

Povinnosti rodičov pri výskyte vší - zodpovednosť za dodržiavanie hygienických zásad v rodine, dodržiavanie osobnej hygieny vrátane: 24

8. Osobitné bezpečnostné opatrenia. 25

Osobitné opatrenia v učebni techniky. 25

Osobitné opatrenia pri práci na školskom pozemku. 26

Osobitné bezpečnostné opatrenia v učebni školská kuchynka. 26

Osobitné opatrenia v učebni chémie. 26

Osobitné opatrenia v učebni fyziky. 27

Osobitné opatrenia na hodinách telesnej výchovy. 27

Osobitné opatrenia v učebni informatiky. 28

9. Súvisiace právne predpisy: 29

10. Záverečné ustanovenia. 29

11. Komentár a vysvetlenia k niektorým ustanoveniam školského poriadku: 30

Výkon práv a povinností zákonných zástupcov žiakov: 30

Každé spoločenstvo má svoje normy, pravidlá konania a spolunažívania.

Normy spoločenstva žiakov, učiteľov a rodičov našej školy stanovuje tento školský poriadok.

Vízia a poslanie školy

Vízia školy

· Chceme byť modernou základnou školou, ktorej prioritou je poskytovanie kvalitného základného inkluzívneho vzdelania zameraného na aktívne zručnosti žiakov.

Poslanie školy

· Umožniť žiakom osvojiť si stratégie učenia a motivovať ich k celoživotnému vzdelávaniu.

· Podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a k riešeniu problémov.

· Vytvoriť priestor na prejavenie potenciálu, ktorý je v každom dieťati. Dať každému žiakovi šancu, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.

· Pomáhať žiakom poznávať a rozvíjať vlastné schopnosti v súlade s reálnymi možnosťami a uplatňovať ich spolu s osvojenými vedomosťami a zručnosťami pri rozhodovaní o vlastnej životnej a profesijnej orientácii.

· Rozvíjať u žiakov kladný postoj k sebe, k ľuďom, vzdelaniu, prírode, spoločnosti.

· Rozvíjať u žiakov estetické cítenie.

· Naučiť žiakov pracovať s informáciami – vedieť vyhľadávať, triediť, funkčne využívať.

· Vytvárať u žiakov zručnosť komunikovať a kooperovať s inými ľuďmi, rešpektovať prácu a úspechy iných.

· Viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúram a duchovným hodnotám.

· Pripravovať žiakov k tomu, aby vedeli uplatňovať svoje práva a zároveň plniť si svoje povinnosti.

· Vytvárať pre žiakov také prostredie, aby školu dokázali maximálne využiť pre svoj osobnostný rozvoj.

· Tvoriť prostredie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca bez výnimky,

· Škola rešpektuje individuálne osobitosti človeka a osobitosti prameniace z jeho príslušnosti k určitej skupine.

1.Výkon práv a povinností žiakov

Práva žiakov školy:

Žiak má právo a zároveň povinnosť poznať školský poriadok a dodržiavať ho

Právo na vzdelanie

Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese, ako aj za to, že svojím správaním a konaním     neznemožňuje ostatným spolužiakom získavať vedomosti a zodpovedne pracovať.

Právo na slobodu prejavu

Každý žiak má právo vyjadriť svoj názor, avšak vyjadrovanie vlastných názorov nesmie obmedzovať slobodu prejavu iných. Žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani  urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými normami.

 

Právo na informácie

Každý žiak má právo na informácie o všetkých okolnostiach súvisiacich s jeho štúdiom, najmä na informácie o hodnotení a klasifikácii svojich vzdelávacích výsledkov a o hodnotení správania.

Právo na ochranu súkromia a zachovanie ľudskej dôstojnosti

Na pôde školy, vo všetkých jej priestoroch je zakázané akékoľvek správanie, ktorého cieľom je ublížiť, ponížiť, ohroziť alebo zastrašiť iného žiaka, učiteľa či zamestnanca školy. Právo na súkromie zahŕňa tiež  ochranu osobných údajov všetkých žiakov školy pred ich neoprávneným šírením (aj prostredníctvom internetu), zverejňovaním a zneužitím. Žiaci majú ďalej právo na ochranu pred neoprávneným zverejňovaním či šírením ich fotografií, podobizní, videozáznamov a zvukových záznamov.

Zamestnanci školy majú právo na ochranu súkromia, najmä právo na ochranu osobných údajov, právo pred neoprávneným šírením (aj prostredníctvom internetu) a zverejňovaním informácií o zamestnancoch školy, ich fotografií, podobizní, videozáznamov a zvukových záznamov.

 

Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania

Vzdelávanie v škole a vyučovací proces nie sú viazané na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. V škole nesmie byť na žiaka uskutočňovaný žiadny nátlak vo vzťahu k jeho náboženskému  vierovyznaniu či filozofickému presvedčeniu.

 

Sloboda združovania sa a zhromažďovania

Žiaci školy sa môžu zúčastňovať rôznych športových a kultúrnych akcií organizovaných školou.

Zákaz diskriminácie a princíp rovnosti

V škole sa uplatňuje princíp rovnosti medzi žiakmi a platí zákaz diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania, farby pleti, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, veku, národného alebo sociálneho pôvodu.

Okrem týchto práv sa v našej škole uplatňujú všetky práva žiaka v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. (školský zákon) a to právo žiaka na:

· rovnoprávny prístup ku vzdelaniu,

· bezplatné vzdelanie,

· vzdelanie v štátnom jazyku,

· individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,

· bezplatné zapožičiavanie učebníc na povinné vyučovacie predmety,

· poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

· výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

· organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu v súlade so zásadami psychohygieny,

· zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

· na slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade so svojimi možnosťami a záujmami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,

· na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Povinnosti žiakov

Žiak je povinný najmä:

· neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

· dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy,

· pravidelne sa zúčastňovať na vyučovaní a pravidelne sa vzdelávať,

· správať sa tak, aby svojím konaním neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ani zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu,

· dodržiavať zásady bezpečného správania sa a základné hygienické zásady,

· ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,

· rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,

· študovať svedomito a riadne podľa svojich síl a schopností, osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované školou,

· osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich,

· zachovávať zásady slušnosti, zdvorilosti a dobrých mravov voči pedagogickým zamestnancom, ostatným zamestnancom a voči spolužiakom v škole i mimo nej tak, aby robili dobré meno škole i sebe,

· podrobiť sa počas celej doby vyučovania alebo činnosti organizovanej školou skúške na alkohol alebo iný omamný prostriedok; odmietnutie skúšky sa považuje za pozitívny výsledok,

· podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na prítomnosť drogy v organizme pri podozrení, že žiak je pod vplyvom drogy,

· byť v škole a na školských podujatiach vhodne a čisto oblečený a upravený, bez výstredností v úprave svojho zovňajšku, na svojom oblečení nesmie žiak propagovať fašistické alebo vulgárne symboly, alebo symboly a nápisy zvádzajúce k zneužívaniu a šíreniu návykových látok,

· byť v celej budove školy prezutý v obuvi určenej na vykonávanú činnosť,

· riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými mu školou a chrániť majetok školy pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím,

· pomáhať pri udržiavaní poriadku a zveľaďovaní areálu  školy,

· dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plne využívať pomôcky poskytované školou v súvislosti so vzdelávaním,

· opustiť budovu školy po poslednej vyučovacej hodine; v priestoroch školy sa po vyučovaní môžu zdržiavať len za prítomnosti pedagogického dozoru, alebo so súhlasom riaditeľky školy,

· mať počas vyučovania odložený a vypnutý mobil,

· oboznámiť sa na začiatku školského roka so školským poriadkom, poznať ho a dodržiavať, dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci v odborných učebniach a v telocvičniach.

Žiakom školy je zakázané:

· fajčiť v areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou,

· prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

· prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní a veci (časopisy, karty a iné veci) ohrozujúce morálku,

· mať zapnuté a používať počas vyučovania mobilné telefóny a prehrávače,

· používať diktafóny, kamery, fotoaparáty (aj mobilné telefóny) a iné záznamové zariadenia na záznam vyučovacej hodiny bez výslovného súhlasu vyučujúceho,

· svojím správaním a konaním znemožňovať ostatným spolužiakom získavať vedomosti a pracovať na vyučovacích hodinách.

Žiakom školy sa odporúča:

· nenosiť do školy a na činnosti organizované školou cenné veci a väčšie sumy peňazí; za ich stratu alebo odcudzenie škola neručí,

· nahlásiť triednemu učiteľovi, v prípade jeho neprítomnosti zastupujúcemu triednemu učiteľovi alebo učiteľovi vykonávajúcemu dozor odcudzenie učebných pomôcok (napr. kalkulačka, úbor na telesnú výchovu) alebo časti odevu a obuvi,

· dodržiavať režim dňa tak, aby mal dostatok času na regeneráciu svojich síl – večierka o 22.00 hod.

Nedodržanie niektorého bodu školského poriadku žiakom je dôvodom pre udelenie výchovného opatrenia.

2. Výkon práv a povinností zákonných zástupcov žiakov

Práva zákonných zástupcov žiakov

Zákonný zástupca žiaka má právo:

· žiadať, aby sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu poskytovali žiakom informácie a vedomosti v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

· oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy a školského zariadenia, školským poriadkom a klasifikačným poriadkom školy,

· byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

· na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

· zúčastňovať sa výchovno-vzdelávacieho procesu po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy,

· vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

· byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy.

· požiadať o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR.

Povinnosti zákonných zástupcov žiakov

Zákonní zástupcovia žiaka sú povinní:

· prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa školského zákona,

V prípade, že sa rozhodnete pre našu školu a chcete prihlásiť alebo vykonať prepis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky medzi školami, je nevyhnutné postupovať v súlade s platnou legislatívou, nakoľko každý z rodičov je nezastupiteľným zákonným zástupcom dieťaťa a preto riaditeľ školy má povinnosť pri zápise/prepise dieťaťa vyžadovať písomný súhlas obidvoch rodičov.

Poznámka:

Prijatie dieťaťa do školy iba na základe súhlasu jedného z rodičov bez názoru druhého rodiča ešte predtým, než riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa do školy, je neprávoplatný zápis. Z toho vyplýva, že ak nie je dieťa právoplatne zapísané do školy, škola nemôže neoprávnene čerpať rozpočtové prostriedky viazané účelovo na počty detí navštevujúcich školu a takémuto dieťaťu je upierané jeho ústavné právo na vzdelanie.

· bez zbytočného odkladu oznámiť škole príčinu neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní,

· vytvoriť pre svoje dieťa podmienky na prípravu na vyučovanie a na plnenie si školských povinností,

· dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

· dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

· informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch, alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

· nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

3. Pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy:

· spravodlivosť a objektívnosť

· morálnosť a slušnosť

· vzájomný rešpekt a úcta

· zodpovednosť a trpezlivosť

· tolerancia a kolegiálnosť

· úcta navzájom i k sebe samému

· rovnosť šancí pre všetkých

· kamarátstvo a ochota pomôcť

Základné pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi školy:

· žiaci školy navzájom dodržiavajú zásady slušnosti a dobrých mravov,

· žiaci sa k sebe správajú v duchu tolerancie a kamarátstva. Žiaci si navzájom pomáhajú,

· žiaci sa vzájomne rešpektujú,

· žiaci netolerujú medzi sebou prejavy správania, ktorého cieľom je ublížiť, ponížiť, ohroziť alebo zastrašiť iného žiaka,

· žiadny žiak svojím správaním a konaním neznemožňuje ostatným spolužiakom získavať vedomosti a zodpovedne pracovať.

Základné pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi školy a pedagogickými a ostatnými zamestnancami školy

· žiaci a zamestnanci školy pri vzájomnom kontakte dodržujú zásady slušnosti a morálky,

· žiaci oslovujú pracovníkov školy - pani riaditeľka, pani učiteľka, pán učiteľ, pani upratovačka atď.,

· žiaci pri stretnutí so zamestnancami školy zdravia pozdravom „Dobrý deň.“, „Dobré ráno., „Dobrý večer.“,

· žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, že vstanú, rovnako zdravia, keď do triedy vstúpi počas hodiny iný učiteľ alebo dospelá osoba (okrem hodín telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, informatiky, praktických cvičení a pri písaní kontrolných prác), pri ich odchode sa žiaci tiež postavia, sadajú si na pokyn vyučujúceho,

· žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy,

· žiaci a zamestnanci školy sa navzájom rešpektujú,

· pedagogickí zamestnanci pri vyučovacom procese prejavujú zodpovednosť, trpezlivosť, objektívnosť a zásadovosť.

4.  Prevádzka a vnútorný režim školy

Nástup žiakov na vyučovanie a organizácia vyučovania

· žiak je povinný byť v škole najneskôr 10 min. pred prvou vyučovacou hodinou. Žiaci, ktorí majú triedy na poschodí, používajú pri príchode a odchode zo školy hlavné schodište,

· žiak sa ihneď po príchode do školy prezúva do prezuviek, ktoré vyhovujú zdravotným a bezpečnostným požiadavkám,

· vyučovanie sa začína spravidla 1. vyučovacou hodinou o 8,00 hod.,

· čas od príchodu do školy až po začiatok vyučovania, ako aj čas malých prestávok trávia žiaci opakovaním učiva a prípravou na vyučovacie hodiny,

· žiaci prichádzajú na všetky školské podujatia včas, riadne pripravení, so všetkými učebnými a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebujú na vyučovanie,

· veci potrebné na hodinu majú pripravené na lavici, ostatné veci majú uložené v taške,

· chodbami a schodišťom prechádzajú žiaci po pravej strane primeranou rýchlosťou (chôdzou),

· počas prestávok si žiaci nesadajú na zem, lavičky, radiátory, schody, podobločnice, cez malú prestávku žiak spravidla zostáva v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, správa sa pokojne, umožní spolužiakom pripravovať sa na nasledujúcu vyučovaciu hodinu,

· počas celého vyučovania (vrátane prestávok) žiak nesmie bez súhlasu triedneho učiteľa opustiť areál školy,

· druhú veľkú prestávku v prípade priaznivého počasia trávia žiaci na školskom dvore ,

· v prípade nepriaznivého počasia trávia žiaci túto prestávku na veľkých chodbách, v triede zostávajú len týždenníci, počas prvej veľkej prestávky žiaci zostávajú v triede (desiatová prestávka),

· žiaci sa nezdržiavajú zbytočne na toaletách, nehádžu odpadky do záchodových mís, pisoárov a umývadiel,

· po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti čakajú na svojich miestach na príchod vyučujúceho, ak sa vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví do triedy, oznámi to týždenník vedeniu školy,

· po skončení poslednej vyučovacej hodiny si žiaci uložia svoje veci do tašky, urobia poriadok v lavici i pod ňou, vyložia stoličku na lavicu a pod dozorom vyučujúceho odchádzajú na obed alebo domov.

Správanie sa žiakov počas vyučovania

· počas prezenčného vyučovania je zakázané používať mobilný telefón alebo iný komunikačný prostriedok - žiak ho musí mať vypnutý a odovzdaný vyučujúcemu pred prvou vyučovacou hodinou,

· žiak sa správa disciplinovane, sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a neruší vyučovanie,

· žiak je povinný riadne sa pripraviť na všetky vyučovacie hodiny, ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti, ktorý učiteľ môže akceptovať podľa závažnosti dôvodu,

· počas skúšania má žiak zatvorené učebnice a zošity, ak učiteľ neurčí inak,

· keď chce žiak odpovedať alebo sa chce vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky,

· žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovisko len so súhlasom vyučujúceho,

· na hodinách v odborných učebniach a telocvičniach sa žiaci riadia laboratórnym (prevádzkovým) poriadkom a pokynmi vyučujúceho.

Základné povinnosti učiteľa počas vyučovania

· rešpektovať individuálne osobitosti každého žiaka,

· učiteľ je povinný dostaviť sa na vyučovaciu hodinu včas po zazvonení a dodržiavať začiatok a koniec hodiny,

· počas vyučovacej hodiny je učiteľ plne zodpovedný za jej organizáciu a priebeh,

· učiteľ nesmie svojvoľne opustiť učebňu a nechať žiakov bez dozoru,

· učiteľ je povinný skontrolovať prítomnosť žiakov na vyučovacej hodine a neprítomných zapísať do triednej knihy,

· v prípade podozrenia z opakovanej neospravedlnenej neúčasti žiaka na vyučovaní s viditeľnou črtou záškoláctva (napr. opakovaná neúčasť na prvej a poslednej hodine), túto skutočnosť priebežne oznámi vedeniu školy, následne obci a ÚPSVaR.

· učiteľ je povinný dbať o poriadok na vyučovacej hodine, po jej skončení zabezpečí zotretie tabule službou, vypnutie projektora a odloženie notebooku,

· učiteľ nesmie posielať žiakov mimo učebňu počas vyučovacej hodiny s výnimkou odoslania nevyhnutného odkazu alebo triednej knihy pri delení triedy na skupiny,

· učitelia sú povinní dodržiavať rozpis používania tried a odborných učební určený rozvrhom hodín, zmenu možno urobiť len po dohovore dotknutých učiteľov a so súhlasom riaditeľky školy,

· pedagogickí zamestnanci nesmú počas výchovno-vzdelávacej činnosti používať mobilný telefón na súkromné účely,

· učiteľ je povinný vykonávať dozor na chodbách a v školskej jedálni podľa platného rozpisu služieb.

Uvoľňovanie žiakov z vyučovania

· žiak dochádza do školy a na všetky podujatia organizované školou pravidelne a včas,

· neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní ospravedlňuje zákonný zástupca,

· dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach,

· vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch (ak škola má podozrenie na zneužívanie právomoci), môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe  žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti,

· ak ide o neprítomnosť zo zdravotných dôvodov na dobu dlhšiu ako päť dní, žiak na ďalšie dni doloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára,

· na dobu dlhšiu ako päť dní je žiak na základe žiadosti rodiča uvoľňovaný riaditeľkou školy: 
a) zo závažných rodinných dôvodov
b) za účasť žiaka na mimoškolských súťažiach

· žiadosť musí byť doručená najmenej tri dni pred začiatkom predpokladanej neprítomnosti,

· ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný jeho zákonný zástupca oznámiť túto skutočnosť hneď v prvý deň neprítomnosti triednemu učiteľovi,

· v prípade, že tak zákonný zástupca neurobí a nereaguje ani na telefonické výzvy triedneho učiteľa, môže triedny učiteľ považovať neprítomnosť žiaka v škole za neospravedlnenú,

· pri návrate do školy je žiak povinný do dvoch dní predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad (potvrdenie od lekára) podpísaný zákonným zástupcom (dodatočné potvrdenie triedny učiteľ nemusí akceptovať),

· za neospravedlnenú absenciu budú žiakovi udelené zodpovedajúce výchovné opatrenia,

· ak žiak zamešká v jednom polroku viac ako 30% z plánovaného počtu hodín v predmete a nie je možné ho klasifikovať, absolvuje komisionálnu skúšku,

· absencia dlhšia ako 15 min. sa počíta ako absencia na celej vyučovacej hodine, 3 absencie kratšie ako 15 min. sa počítajú ako absencia na jednej vyučovacej hodine,

· žiaci, ktorí sú rozhodnutím riaditeľky oslobodení od vyučovania predmetu, sa nemusia zúčastňovať na týchto hodinách, ak sú okrajovými hodinami rozvrhu triedy (prvá alebo posledná vyučovacia hodina dňa),

· v inom prípade sa na hodine zúčastňujú a riadia sa pokynmi vyučujúceho.

Povinnosti týždenníkov

· dvoch žiakov – týždenníkov v predstihu stanovuje triedny učiteľ na obdobie jedného týždňa, oboznámi ich s povinnosťami a kontroluje ich činnosť,

· týždenníci zodpovedajú za poriadok v triede počas vyučovania a po jeho ukončení - cez prestávky vetrajú triedu,

· pred každou hodinou skontrolujú pripravenosť učebne (čistota tabule a špongie na zotieranie, dostatok kriedy),

· na začiatku každej vyučovacej hodiny oznámia vyučujúcemu neprítomných žiakov,

· počas vyučovania sú k dispozícii vyučujúcemu podľa jeho pokynov (zotierajú tabuľu, prinášajú a odnášajú učebné pomôcky),

· týždenníci hlásia triednemu učiteľovi poškodenie inventára triedy,

· po uplynutí 10 min. hlásia vedeniu školy prípadnú neprítomnosť vyučujúceho na hodine,

· po skončení vyučovania skontrolujú poriadok v triede, či sú stoličky vyložené na laviciach, uzavreté vodovodné kohútiky, zotretá tabuľa, poriadok v laviciach, vypnuté osvetlenie.

· okná zostávajú otvorené kvôli vetraniu, po uprataní ich zatvorí pani upratovačka,

· pri neplnení si povinností môže triedny učiteľ stanoviť výkon činnosti týždenníkov na dlhšie obdobie.

Vetranie v triedach

· Vo vykurovacej sezóne sa vetrá sa otvorením veľkých okien na čas potrebný na výmenu vzduchu v miestnosti – niekoľko minút,

· Vo vykurovacej sezóne sa vetrá sa min. 2-krát (počas veľkých prestávok), na 1. stupni sa druhé vetranie môže realizovať po odchode žiakov na obed,

· za otvorenie okien je zodpovedný vyučujúci v danej triede – z triedy odchádza po otvorení okien (po 2. hodine aj po odchode žiakov),

· ak je potrebné vetrať počas hodiny, odporúča sa vetrať otvorením dvier na chodbu.

Stravovanie v školskej jedálni

· žiaci dbajú o poriadok a správne stolovanie,

· po jedle odnesú špinavý riad k okienku zberu špinavého riadu,

· žiaci sa správajú slušne a zdvorilo k personálu kuchyne,

· žiaci sa riadia pokynmi pedagogického dozoru v školskej jedálni.

Odchod žiakov zo školy

· po skončení vyučovania sú žiaci povinní zanechať po sebe poriadok, vybrať odpadky z lavíc, ktoré patria do odpadkového koša, urovnať lavice, vyložiť stoličky,

· po skončení vyučovania sa žiaci prezúvajú v šatni,

· po skončení vyučovania sa v budove školy môžu zdržiavať iba žiaci, ktorí majú záujmové krúžky alebo iné akcie, pri ktorých musí byť pedagogický dozor.

5.  Opatrenia vo výchove a klasifikácia správania

Porušenie školského poriadku:

Jednotlivé porušenia školského poriadku sú rozdelené do štyroch kategórií podľa závažnosti a každej z nich prislúcha výchovné opatrenie za každé previnenie. Samostatnú kategóriu tvorí neospravedlnená neúčasť na vyučovaní.

Menej závažné porušenie:

· zabúdanie pomôcok,

· chýbajúce alebo nevhodné prezuvky (športová obuv),

· neplnenie si povinností týždenníka,

· neobalené učebnice,

· používanie žuvačiek počas vyučovania,

· zabúdanie žiackej knižky.

Závažné porušenie:

  • zabúdanie cvičebného úboru na hodiny telesnej výchovy,

· ohováranie, vysmievanie sa zo spolužiakov, vyvolávanie konfliktov medzi spolužiakmi,

· správanie narúšajúce vyučovanie,

· používanie mobilného telefónu počas prezenčného vyučovania,

· nepovolené opustenie školy,

· vulgárne vyjadrovanie sa v areáli školy, drobné poškodenie školského majetku – nie opakované,

· opakovanie priestupku v krátkom čase po upozornení,

· nevhodné správanie sa v areáli školy a na verejnosti.

Veľmi závažné porušenie

· prepisovanie známok v žiackej knižke, v klasifikačnom hárku,

· klamstvo, podvod,

· správanie narúšajúce vyučovanie do takej miery, že muselo byť použité ochranné opatrenie,

· nerešpektovanie pokynov vyučujúceho, službukonajúceho učiteľa,

· používanie mobilného telefónu aj po upozornení,

· neprimerané riešenie konfliktov so spolužiakmi (nadávky, roztržky),

· manipulácia so zariadením školy, ktorej následkom môže byť úraz žiakov a zamestnancov,

· zhotovenie audio a video záznamov na vyučovacej hodine bez súhlasu vyučujúceho a v priestore školy

Hrubé porušenie

· hrubé, vulgárne a arogantné správanie k učiteľom, zamestnancom školy a spolužiakom,

· útok na učiteľa,

· šikanovanie spolužiakov vrátane kyberšikany,

· fyzické ublíženie sebe alebo spolužiakom,

· vydieranie,

· krádež,

· fajčenie, užívanie alkoholu, žuvacieho tabaku, drog v škole i mimo nej,

· úmyselné ničenie školského majetku,

· zneužitie osobných údajov a fotografií zamestnancov školy a žiakov na internete a v iných médiách,

· spáchanie priestupku alebo  trestného činu (aj mimo školy – vyžaduje právoplatné rozhodnutie),

· zverejnenie  audio a video záznamov (zhotovených na vyučovacej hodine bez súhlasu vyučujúceho) na internete alebo v iných médiách.

Neospravedlnená neúčasť na vyučovaní

· 1 – 6 neospravedlnených hodín , najviac  1 vyučovací deň – pokarhanie riaditeľom školy,

· opakovanú neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu najviac  2 vyučovacie dni (ak chýba vcelku) alebo 12 hodín (ak chýba jednotlivo) – znížená známka zo správania o jeden stupeň (2),

· neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca viac ako 2 vyučovacie dni,  (ak chýba vcelku) alebo viac ako  12 hodín (ak chýba jednotlivo) najviac 29 hodín – znížená známka zo správania o 2 stupne (3),

· za neospravedlnenú absenciu od 30 hodín a viac – znížená známka zo správania o 3 stupne (4),

· ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne (alebo 60 hodín za dlhšie obdobie), riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a ÚPSVaR.

Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky

· Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je zo strany školy potrebné konať vo veci:

  • ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, triedny učiteľ pripraví písomné oznámenie a riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,

     

  • ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie, ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany obce podať trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

Výchovné opatrenia

Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

Pochvaly a iné ocenenia

Pochvala triednym učiteľom – udeľuje sa pred kolektívom triedy za:

· výbornú dochádzku do školy – 0 - 10 vymeškaných hodín (na konci školského roka),

· činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,

· dlhodobú aktívnu prácu na vyučovaní,

· vytváranie korektných vzťahov medzi spolužiakmi,

· nezištnú pomoc, príkladný čin, pomoc spolužiakom,

· zlepšenie si prospechu o jeden stupeň v porovnaní s predchádzajúcim klasifikačným obdobím (polrok).

Pochvala triednym učiteľom sa udeľuje bezprostredne po splnení podmienky a zapisuje sa do katalógového listu žiaka. Rodič sa o jej udelení písomne informuje.

Pochvala riaditeľom školy – udeľuje sa pred všetkými žiakmi školy za:

· prospech – priemer do 1,0 – na konci škol. roka za celý škol. rok,

· výborný prospech – priemer 1,0 (počas celej dochádzky),

· príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou,

· dlhodobú tvorivú činnosť v celoškolskom meradle zameranú na reprezentáciu školy na verejnosti,

· úspešnú reprezentáciu

Ocenenie môže byť spojené s finančnou odmenou vo forme poukážky alebo odmenou.

Návrh na udelenie pochvaly riaditeľom školy sa prerokuje v pedagogickej rade. Pochvala riaditeľom školy sa zapisuje do katalógového listu žiaka a písomne sa informuje zákonný zástupca.

Ochranné opatrenie

· ak žiak svojím správaním aj po udelení zápisu narúša vyučovanie do takej miery, že znemožňuje vyučujúcemu jeho vzdelávacie pôsobenie v triede, je potrebné žiaka z triedy vylúčiť,

· učiteľ poverí iného žiaka, aby privolal riaditeľku školy alebo niektorého zo zástupcov, aby prišli odviesť problémového žiaka z triedy do inej miestnosti, kde s ním bude uskutočnený pohovor. Ak sa priestupok bude opakovať, bude privolaný rodič žiaka a bude s ním vykonaný pohovor, z ktorého sa spíše záznam,

· ak žiak svojím správaním a  agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie spolužiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania a umiestnenie žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.

Riaditeľ školy okamžite bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor a informuje ÚPSVaR, príslušné odd. SPODaSK.

Poznámka:

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam. Písomný záznam musí obsahovať informáciu o tom, aké ochranné opatrenie a na aký čas bolo použité, meno a priezvisko žiaka, informácia o priebehu ochranného opatrenia. Záznam musí obsahovať dátum a podpis učiteľa a riaditeľa školy.

Opatrenia na posilnenie disciplíny

Na udelenie opatrenia na posilnenie disciplíny alebo zníženej známky zo správania sú stanovené kritériá  určené pre každé opatrenie alebo zníženú známku zo správania. Jednotlivé porušovania sa sčítavajú len v jednom klasifikačnom období – za polrok. Do počtu pre pridelenie opatrenia sa započítavajú všetky porušenia od začiatku klasifikačného obdobia vrátane tých, za ktoré už bolo udelené opatrenie nižšieho stupňa. (napr. ak žiak už mal v danom klasifikačnom období napomenutie triednym učiteľom, po získaní ďalších priestupkov mu bude udelené pokarhanie triednym učiteľom atď.),

1. ak sa žiak dopustí závažného, hrubého porušenia disciplíny alebo viacerých menej závažných priestupkov a neospravedlnených hodín v krátkom čase, môže sa nižšie výchovné opatrenie vynechať a žiakovi bude hneď udelené vyššie výchovné opatrenie.

2. napomenutie triednym učiteľom sa udeľuje žiakom so zhoršeným správaním, ktorý porušuje školský poriadok ojedinele,

3. pokarhanie triednym učiteľom sa udeľuje žiakom, ktorí sa dopustia opakovane menej závažného priestupku proti ustanoveniam školského,

4. pokarhanie riaditeľom školy sa udeľuje žiakom s trvale zlým správaním a závažným porušením školského poriadku,

5. hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú,

6. napomenutie triednym učiteľom navrhuje triedny učiteľ a udeľuje sa bezprostredne po vykonaní priestupku.

7. napomenutie triednym učiteľom sa zapisuje do klasifikačného hárku a písomne sa informuje zákonný zástupca,

8. pokarhanie triednym učiteľom a riaditeľom školy navrhuje triedny učiteľ a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. Zapisuje sa do katalógového listu žiaka: „Žiakovi bolo v .... polroku šk. roka ................. udelené pokarhanie triednym učiteľom / riaditeľom školy za ..........................................................................................“

9. písomne sa informuje zákonný zástupca,

10. udeleniu „opatrenia na posilnenie disciplíny“ predchádza objektívne prešetrenie porušenia školského poriadku, predvolanie zákonného zástupcu a pohovor, z ktorého sa vyhotoví záznam,

11. kópia predvolania a záznam z pohovoru sú súčasťou dokumentácie žiaka,

12. ak sa zákonný zástupca nedostaví do školy bez ospravedlnenia, na kópiu predvolania triedny učiteľ dopíše: “Zákonný zástupca sa nedostavil na predvolanie v stanovenom termíne bez udania dôvodu.“


Klasifikácia
Stupeň 1 /veľmi dobré/

· žiak uvedomene dodržiava školský poriadok a ustanovenia vnútorného poriadku školy, ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení,

Stupeň 2 /uspokojivé/

· žiak sa závažnejšie previnil alebo opakovane menej závažne previnil, neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi. Je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť,

Stupeň 3 /menej uspokojivé/

· správanie žiaka v škole i mimo školy je v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami vnútorného poriadku školy. Aj po udelení pokarhania od riaditeľa školy sa dopúšťa ďalších závažných a hrubých previnení voči školskému poriadku,

Stupeň 4 /neuspokojivé/

· žiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný poriadok školy. Zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a hrubými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a učiteľov,

Udeleniu zníženej známky zo správania predchádza predvolanie zákonného zástupcu a pohovor, z  ktorého sa spíše záznam. Kópia predvolania a záznam z pohovoru sú súčasťou dokumentácie žiaka. Ak sa zákonný zástupca nedostaví do školy, na kópiu predvolania triedny učiteľ dopíše: “Zákonný zástupca sa nedostavil na predvolanie v stanovenom termíne bez udania dôvodu.“

Ak sa žiak previní už na začiatku klasifikačného obdobia (v 1. alebo 3. štvrťroku) tak, že jeho správanie musí byť klasifikované zníženou známkou zo správania, navrhne mu triedny učiteľ pokarhanie riaditeľom školy, ktoré bude prerokované na najbližšej pedagogickej rade. Až na konci klasifikačného obdobia  bude mať na vysvedčení príslušnú zníženú známku zo správania.
Znížené známky zo správania navrhuje triedny učiteľ a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní zápisom v katalógovom liste žiaka: „Žiakovi bola v .............  polroku šk. roka ......................... znížená známka zo správania za ..................................................................................................

6. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - škola pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním:

· prihliada na základné fyziologické potreby žiakov (organizácia vyučovania, rozvrh hodín),

· vytvára podmienky na zdravý vývin žiakov a predchádzanie sociálno-patologických javov,

· zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov (poučenie o prevádzkovom poriadku laboratórií, dielní, odborných učební, telocviční, poučenie o BOZP a PO pri školských akciách),

· poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov,

· vedie evidenciu školských úrazov žiakov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku registrovaného školského úrazu vyhotovuje záznam o registrovanom školskom úraze.

7. Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi

Drogy a návykové látky

· škola plní úlohu školského poradenstva a prevencie – koordinátor prevencie drogových závislostí, ktorý spolupracuje s výchovnou poradkyňou a triednymi učiteľmi,

· škola spolupracuje s preventívnymi a poradenskými zariadeniami, zaoberajúcimi sa prevenciou (CPP, OR PZ, a i.),

Škola uplatňuje v oblasti ochrany a prevencie žiakov pred sociálno-patologickými javmi a omamnými látkami v súlade s POP MŠ a Národným programom boja proti drogám tieto opatrenia:

a) triedni učitelia sú povinní zaradiť do triednických hodín problematiku drog a

drogových závislostí,
b) učitelia sú povinní priebežne monitorovať zmeny v správaní žiaka a v prípade oprávneného podozrenia prechovávania, distribúcie alebo užívania alkoholu a drog bezodkladne privolajú (zákonných zástupcov, OR PZ)

 

V prípade podozrenia na užitie akejkoľvek návykovej látky v záujme ochrany zdravia, života a integrity žiaka škola bude postupovať podľa týchto zásad:


Škola vykoná pohovor žiaka s triednym učiteľom, školským koordinátorom, výchovnou poradkyňou a riaditeľkou školy v prítomnosti rodičov, následne:

· predvolanie rodičov do školy,

· podrobenie sa dychovej skúške (pri podozrení na užitie alkoholu), alebo laboratórnemu testu (v prípade podozrenia na užitie drogy),

· v prípade odmietnutia vyšetrenia a spolupráce v zmysle predchádzajúcich bodov škola bude podozrenie na užitie, prechovávanie a distribúciu drog považovať za opodstatnené a bude postupovať v zmysle školského poriadku,

· v prípade pozitívneho výsledku škola odporučí rodičom (zákonným zástupcom) žiaka spoluprácu s odbornými pracoviskami na drogovú problematiku a bude postupovať v zmysle školského poriadku – hrubé porušenie školského poriadku,

· v prípade podozrenia na dílerstvo, škola okamžite informuje políciu,

· ak sa jedná o závislosť na droge, škola odporučí žiaka do starostlivosti protidrogového oddelenia psychiatrie.

Poznámka:

Deti majú prvú skúsenosť s alkoholom vo veľmi skorom veku. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva je priemerný vek prvého kontaktu okolo 10 rokov a napriek preventívnym programom sa nedarí odradiť od pitia alkoholu 11 - 14 ročné deti. Sociálny tlak vrstovníkov je jednoducho silný a cena alkoholu príliš nízka, čo ho robí veľmi dostupným aj pre nižšie ročníky. Od minulého roka však platí novela zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorá deťom pri pití viac pristrihuje krídla.

Prešľap detí môže riešiť polícia, ktorá posunie priestupok na príslušné úrady. Rodičom hrozia sankcie a môžu prísť aj o prídavky. Maloletí (do 15 rokov), ani mladiství (do 18 rokov) podľa § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Zb. NR SR (o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov) nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky. Sú tiež povinní podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu alebo na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok, ak je dôvodné podozrenie, že požili alkoholické nápoje alebo iné návykové látky. Pre maloletých zároveň platí, že sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

· Novela z roku 2018 rozviazala ruky polícii a oprávňuje ju vyzvať maloletých a mladistvých, aby sa podrobili vyšetreniu, ak vznikne dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu zákonom stanoveného zákazu (toto dovtedy policajtom chýbalo a dodržiavanie zákazu pitia alkoholu bolo obmedzené),

· oprávnení vyzvať maloleté a mladistvé osoby na vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok sú podľa zákona nielen príslušníci Policajného zboru, ale aj zamestnanci obecnej a mestskej polície (ďalšie osoby menuje zákon),

· vyšetrenie na zistenie alkoholu sa vykonáva dychovou skúškou prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi,

· ak sa osoba odmietne podrobiť takému vyšetreniu, možno vykonať lekárske vyšetrenie odberom a laboratórnym vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu. Ak osoba odmieta takéto lekárske vyšetrenie, stupeň opitosti určí lekár podľa medicínskych klinických príznakov,

· v prípade pozitívneho výsledku lekárskeho vyšetrenia je vyšetrovaná osoba povinná uhradiť tomu, kto o vyšetrenie požiadal, skutočne vynaložené náklady spojené s takýmto vyšetrením,

· policajný orgán oznámi príslušnému správnemu orgánu (obci podľa trvalého pobytu mladistvého), výsledok vyšetrenia na zistenie alkoholu, resp. na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok, ak sa preukáže, že je pozitívny,

· následne príslušná obec, resp. mestská časť upovedomí listom mladistvého, jeho zákonných zástupcov a príslušný odbor sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, o začatí konania vo veci porušenia zákazu pitia alkoholických nápojov a predvolá dotknuté osoby na prerokovanie priestupku,

· priestupok sa prejedná na ústnom pojednávaní. Mladistvý vystupuje v konaní ako obvinený, jeho zákonní zástupcovia (rodičia) sú tiež účastníkmi konania. Po zákonnom poučení a oboznámení sa so spisovým materiálom sa všetky strany vyjadrujú k priestupku,

· na záver prijíma príslušný orgán opatrenia, ktoré vyplývajú zo zákona,

· za porušenie zákazu pitia alkoholu maloletou osobou môže obec uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33 eur. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď zákaz, obmedzenie alebo povinnosť boli porušené,

· ak ide o mladistvú osobu do 18 rokov, uloží jej obec pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje,

· o uložení pokuty, resp. pokarhania informuje obec aj príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý následne zastaví prídavok na dieťa po dobu 3 mesiacov,

· úrad určí tzv. osobitného príjemcu (je ním obec podľa trvalého pobytu maloletého, resp. mladistvého) a po dobu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nebude dostávať prídavok na dieťa rodič, ale obec.

Diskriminácia, násilie, šikana, kyberšikana a elektronické obťažovanie

Šikana a kyberšikana na školách a v školských zariadeniach nesmie byť zamestnancami v žiadnej miere akceptovaná. Pedagóg musí šikanovanie a kyberšikanovanie bez meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc, v uvedenom sa riadi Smernicou 36/2018 k prevencii šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach a Metodickou príručkou riešenia šikanovania na školách.

· škola plní funkciu poradenstva a zabezpečuje prevenciu prostredníctvom výchovnej poradkyne,

· výchovná poradkyňa koordinuje spolu s triednymi učiteľmi všetky akcie zamerané na prevenciu diskriminácie a násilia. Raz ročne v spolupráci s triednymi učiteľmi dotazníkovou formou zisťuje medzi žiakmi prejavy diskriminácie a šikanovania,

· triedni učitelia majú vo svojich plánoch triednických hodín zahrnutú problematiku diskriminácie, šikanovania a boja proti násiliu,

· škola spolupracuje aj s CPP a v prípade zistenia výskytu diskriminácie postupuje podľa nasledovných krokov:
a)  pohovor s postihnutým žiakom – zabezpečí výchovná poradkyňa,
b)  pohovor so žiakom prejavujúcim diskrimináciu (násilie) voči spolužiakovi – zabezpečuje výchovná poradkyňa,
c)  v prípade potreby kontaktuje škola CPP Malacky , v spolupráci s ktorou zabezpečuje stretnutia so psychológom.

Šikanovanie

Znaky šikanovania
•    úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,
•    agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,
•    opakované útoky,
•    nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.

Prejavy šikanovania

Fyzické – priame, aktívne – bitky, škrabance, kopance, úder, kopanie a pod., niekoho pošlem aby ho zbil, nepriame, pasívny – fyzické bránenie, aby si sadol, vstal, odišiel niečo si zobral ... atď.

Psychické – nepatria sem len verbálne útoky, ale aj rozširovanie nepravdivých informácii, ohováranie, klamstvá, rôzne symboly, kresby na zosmiešnenie, neslušné gestá a ignorácia.

Kyberšikanovanie a elektronické obťažovanie

Znaky kyberšikany a elektronického obťažovania:

· Ide o útoky realizované prostredníctvom on–line priestoru/aplikácii,

· Kyberšikana prevažne začína ako nevinný žart, ktorý postupne začne meniť život medzi rovesníkmi i v domácom prostredí,

· Ponižovanie, urážanie, vydieranie, zastrašovanie a obťažovanie, ktoré sa deje prostredníctvom online priestoru/ aplikácií a mobilných zariadení. (prostredníctvom chatu, sms správ, mms správ, e-mailom, tweetom, komentárom, zverejnením komentárov iného, preposielaním správ, zverejnením fotografií správ, alebo kópií správ, alebo príspevkov atď.) Často ide o typické prejavy psychickej šikany na ktoré sú využívané elektronické prostriedky a sú realizované prostredníctvom online priestoru.

· Obeť aj agresor bývajú deti, ktoré majú problém nadväzovať zdravé, rovnocenné rovesnícke vzťahy,

· Agresori si svoj pocit menejcennosti kompenzujú uplatňovaním moci voči slabším,

· Agresormi môžu byť aj deti sebavedomé, avšak mohli vyrastať v rodinách s prísnymi emočne chladnými rodičmi, kedy sa deťom nedostávalo primeraného sebapotvrdenia, alebo z iných dôvodov nemajú rozvinutú empatiu,

· Obeť býva často zraniteľný jedinec v sociálnom kontexte, teda sociálne menej zručný, s menej uspokojivými vzťahmi so sklonom k riskantnému správaniu on-line, off-line,

· Útoky realizované on-line, najmä sociálnymi sieťami bývajú intenzívnejšie, nakoľko negatívna rovesnícka odozva sa deje pred veľkým publikom a obeť nevie, kto všetko bol jej svedkom,

· Psychické dôsledky kyberšikanovania bývajú bolestivejšie a traumatizujúcejšie.

· Prejavy ponižovania, urážania, vydierania, zastrašovania a obťažovania sú namierené proti žiakovi, alebo zamestnancovi školy, alebo proti zamestnancovi, prípadne žiakovi inej školy.

· Elektronické obťažovanie je úmyselné konanie prostredníctvom internetu, mobilného telefónu, počítačového systému, alebo počítačovej siete, ktorým je niekto (žiak, alebo zamestnanec školy) opakovane, alebo dlhodobo ponižovaný, zastrašovaný, alebo dlhodobo inak obťažovaný inou osobou (žiakom, alebo zamestnancom školy.)

· Elektronickým obťažovaním je neoprávnené zverejnenie, sprístupnenie, alebo preposlanie či zdieľanie fotografií, videa, alebo zvukového záznamu (bez súhlasu, alebo bez vedomia dotknutej osoby a to opakovane, alebo jednorazovo) iným osobám.

Poznámka:

Žiak sa môže svojím konaním dopustiť priestupku v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, proti majetku) alebo trestného činu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona. Za priestupok je zodpovedný ten, kto dovŕšil vek 15 rokov. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu inak trestného, dovŕšil 14 rokov.

Žiak sa svojím konaním v závislosti od závažnosti konania môže dopustiť aj trestného činu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

Postup pri riešení šikanovania a kyberšikanovania

· zaistenie ochrany obetiam,

· rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie, kyberšikanovanie, alebo elektronické obťažovanie upozornili, rozhovor s obeťou a agresormi (eliminovanie zakomponovania celej triedy resp. veľa žiakov do problému z dôvodu zabránenia šírenia sa po celej škole). Výpovede si zapísať, zosumarizovať informácie a dôkazy.

· nájdenie vhodných svedkov,

· nikdy nekonfrontovať obete a agresorov! (nikdy nekonfrontovať šikanovaného s agresorom a dôsledne chrániť obeť),

· zabránenie agresorom krivo vypovedať, izolovanie, neumožnenie dohody na spoločnej výpovedi, (zabezpečiť individuálny rozhovor s agresorom a využiť pri tejto komunikácii získané dôkazy, ale bez toho, aby prezradil ich zdroj,

· kontaktovanie zákonných zástupcov – škola predvolá rodičov obete i agresorov na pohovor s riaditeľkou školy v prítomnosti výchovného poradcu alebo koordinátora prevencie, z ktorého sa vyhotoví zápis,

· škola sa individuálne porozpráva s rodičmi agresora, pokúsi sa ich získať pre spoluprácu a nájdenie spoločného riešenia, vhodnou formou upozorniť ich vhodnou formou na šikanovanie, kyberšikanovanie z legislatívneho hľadiska (trestný čin týrania, ublíženia na zdraví, vydierania, útlaku...),

· kontaktovanie CPP alebo diagnostického centra,

· poskytnutie podpory obeti,

· udelenie agresorovi opatrenia vo výchove podľa závažnosti konkrétneho prípadu,

· preloženie žiaka do inej triedy (ak je to možné),

· nahlásenie prípadu ÚPSVaR a polícii.

Prevencia a riešenie šikanovania, kyberšikanovania a elektronického obťažovania.

V rámci prevencie šikanovania a kyberšikanovania je potrebné:
•    vytvoriť pozitívnu klímu v škole,
•    navodiť úzku spoluprácu medzi školou a rodinou,
•    problém šikanovania riešiť vnútorným poriadkom školy,
•    zvýšiť dozor pedagogických zamestnancov,
•    oboznámiť učiteľov so systémom školy pri šikanovaní,
•    informovať učiteľov o postupe pri podozrení šikanovania,
•    realizovať vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania a kyberšikanovania.
•    spolupracovať s odborníkmi centra vých. a psychologickej prevencie a pedag.- psych. poradňou (CVPP a PPP)

Poznámka:

Účinným prostriedkom prevencie je tiež vymedzenie oznamovacej povinnosti pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov v pracovnom poriadku. Ak zamestnanec nesplní oznamovaciu povinnosť, vystavuje sa riziku trestného postihu/neprekazenia trestného činu, alebo neoznámenia trestného činu.

Účinným prostriedkom a nástrojom prevencie je tiež  predbežné zmapovanie situácie o výskyte šikanovania na škole prostredníctvom anonymného dotazníka alebo inými formami, ako napríklad vyhlásenie týždňa boja proti šikanovaniu, v rámci ktorého sa môžu zorganizovať rôzne akcie.

Nepriame prejavy šikanovania
•    šikanovaný žiak nechce chodiť do školy,
•    chodí poza školu, domov prichádza neskoro,
•    nemá priateľov,
•    cez prestávky sa zdržiava v blízkosti učiteľov,
•    znižuje sa mu koncentrácia a výkon na vyučovaní,
•    má zničené osobné veci a školské pomôcky,
•    opakovane sa mu „ strácajú“ veci a peniaze,
•    prejavuje sa apaticky, nezúčastnene, smutne a bez nálady,
•    má problémy s verbálnym prejavom, kokce,
•    je konfliktný a náladový, tajnostkársky
•    má modriny, škrabance a tržné rany,
•    odmieta povedať, čo sa mu stalo,
•    uvádza nepravdepodobné vysvetlenie svojho správania.

Kto býva najčastejšie šikanovaný?
•    deti citlivé, tiché, utiahnuté, nepriebojné, slabšie, pomalšie,
•    deti, ktoré sa niečím odlišujú od ostatných – farbou pleti, názormi, vierou, rečou, nejakou telesnou odlišnosťou (menšie, tučnejšie, krívajúce, s okuliarmi, chorľavé,...),
•    deti, ktoré sa dobre učia, ochotne pomáhajú, sú usilovné a svedomité.

Vyvarovanie sa chýb pri riešení šikanovania - čo robia pedagógovia a rodičia nesprávne!!!
-  vyšetrujú obeť spoločne s agresorom,
-  nedokážu odlíšiť nepravdivé tvrdenia falošných svedkov, ktorých ovplyvnil agresor,
-  neberú ohľad na traumu a pocity viny obete, často robia bezprostrednú konfrontáciu ,
-  neberú do úvahy, že medzi obeťou a agresorom často vzniká závislosť, až identifikácia
obete s agresorom,
-  neuvedomujú si, že šikanovaním môže byť nakazená celá trieda ( škola).

Tieto chyby môžu spôsobiť až taký omyl, že obeť je vyhlásená za agresora

Rady pre žiaka - svedka šikanovania
•    informuj učiteľa, ktorému dôveruješ,
•    vyhľadaj pomoc výchovného poradcu,
•    porozprávaj sa s kamarátom, ktorý je obeťou,
•    podpor jeho sebavedomie, ponúkni pomoc,
•    pokús sa nenápadne zistiť podrobnosti šikanovania,
•    taktne informuj rodičov kamaráta - obete,
•    nezabúdaj, že chceš pomôcť kamarátovi a nie sa pomstiť násilníkom, reaguj primerane.

Pedikulóza - povinnosti školského zariadenia:

· v prípade výskytu vší aspoň u 1 žiaka zabezpečiť informovanosť všetkých rodičov detí príslušnej triedy alebo inej skupiny, v ktorej sa žiak zdržiaval,

· pri akomkoľvek podozrení učiteľa na možný výskyt vší - dieťa sa škriabe, je nesústredené pohľadom, prezerá si vlasovú časť hlavy atď. oznámi túto skutočnosť vedeniu školy a rodičovi,

· učiteľ odporučí rodičovi navštíviť príslušného obvodného pediatra za účelom potvrdenia diagnózy zavšivavenia,

· informovať rodičov, že vedenie školy zabezpečí informovanie všetkých rodičov a zároveň budú rodičia informovaní že učitelia školy s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto ochorenia v súlade s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, odsúhlaseným prevádzkovým poriadkom školy budú v detských kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia, a to aj priebežným sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vší u ďalších detí, pričom minimálne dvakrát do týždňa v rámci ranného filtra deťom vhodným spôsobom prezrú aj vlasovú časť hlavy,

· opatrenia v školskom kolektíve i v rodinách prebiehajú súčasne,
- ak sa do 21 dní od výskytu vši v kolektívne neobjavia, ohnisko možno považovať za skončené.

Povinnosti rodičov pri výskyte vší - zodpovednosť za dodržiavanie hygienických zásad v rodine, dodržiavanie osobnej hygieny vrátane:

· výmena osobnej a posteľnej bielizne,

· pranie bielizne pri vysokých teplotách,

· pranie a dezinfekcia čiapok, šatiek, šálov, hrebeňov,

· pravidelné prehliadky vlasov detí,

· poslať dieťa do detského kolektívu bez vší a hníd,

· informovať detské kolektívne zariadenie o výskyte vší u svojho dieťaťa za účelom zabezpečenia opatrení aj v kolektívnom zariadení

Všami napadnuté dieťa prekonáva prenosné ochorenie a dieťa s prenosným ochorením sa musí liečiť a nesmie navštevovať kolektívne zariadenie !!!
O liečbe zo zavšivenia alebo s tým súvisiacich sekundárnych kožných ochorení a o dočasnom vyradení dieťaťa z kolektívu rozhoduje príslušný lekár. Dieťa sa do kolektívu môže vrátiť len s odporúčaním od lekára.


8. Osobitné bezpečnostné opatrenia

Osobitné opatrenia v učebni techniky

· do učebne techniky smie žiak vstupovať iba v sprievode vyučujúceho,

· žiak je povinný prísť na vyučovanie v primeranom pracovnom úbore,

· každý žiak má určené svoje pracovné miesto, ktoré bez dovolenia vyučujúceho nemôže meniť,

· do skladu a kabinetu vstupuje žiak iba so súhlasom učiteľa,

· každý žiak je zodpovedný za nástroje a náradie, ktorými je vybavené jeho pracovisko,

· vyučujúci THD je povinný preukázateľne oboznámiť žiakov so základnými požiadavkami na bezpečnosť práce s ručnými nástrojmi (kladivá, sekáče, maticové kľúče, skrutkovače, kliešte, pilníky, ručné píly...),

· a začiatku vyučovacej hodiny je žiak povinný skontrolovať si svoje pracovisko, nástroje  a náradie, zistené nedostatky ihneď hlási vyučujúcemu,

· je zakázané pracovať s poškodeným náradím,

· na svojom pracovisku udržuje čistotu a poriadok,

· počas vyučovania každý žiak sleduje výklad vyučujúceho, riadi sa jeho pokynmi  a nariadeniami,

· pri praktickej - manuálnej činnosti každý žiak intenzívne pracuje, neruší ostatných spolužiakov a usiluje sa čo najhospodárnejšie využívať svoj pracovný čas,

· žiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a využívajú len tie nástroje, ktoré im boli určené,

· pri každej práci dodržujú bezpečnostné predpisy,

· rešpektujú bezpečnostné pokyny vyučujúceho pri práci s jednotlivými nástrojmi a materiálom:
•    ostrie nástrojov pri práci musí smerovať vždy od tela a tváre tak, aby žiak nezranil seba ani spolužiaka,
•    kde je to možné treba používať ochranné pracovné pomôcky, rukavice,
•    pri práci s farbami, lakmi, moridlami a lepidlami pracuje žiak pri otvorenom okne  a po práci je povinný si dôkladne umyť ruky.

· pridelený materiál je žiak povinný využívať hospodárne, neplytvať ním,

· každý žiak má zakázané manipulovať s elektrickým prúdom a strojovým zariadením,

· špeciálne nástroje a náradie vydáva po predchádzajúcom upozornení na bezpečnosť práce s ním vyučujúci,

· úmyselné a svojvoľné poškodenie zariadenia, nástrojov a náradia je povinný nahradiť ten, kto škodu zapríčinil,

· každý žiak je povinný nahlásiť každý úraz a drobné poranenie vyučujúcemu, ktorý je povinný poskytnúť poranenému ošetrenie - prvú pomoc a zariadiť ďalšie opatrenia,

· na konci vyučovacej hodiny je žiak povinný očistiť, skontrolovať a uložiť náradie - ďalej je povinný očistiť svoje pracovisko,

· určená služba je povinná urobiť poriadok v odbornej učebni,

· vyučujúci po prekontrolovaní pracoviska odvedie žiakov z učební do tried, resp. do šatní.

Osobitné opatrenia pri práci na školskom pozemku

· žiaci vstupujú na školský pozemok v prítomnosti vyučujúceho a dodržujú jeho pokyny   o bezpečnosti pri práci,

· žiaci sú povinní mať na vyučovacej hodine oblečené vhodné pracovné oblečenie, obutú pevnú obuv,

· pri práci s ostrejšími predmetmi používajú kožené rukavice,

· žiaci môžu zdvíhať bremená do max. hmotnosti 10 kg,

· pracovné nástroje sú povinní nosiť ostrou hranou nadol,

· pri práci sú povinní dbať na bezpečnosť vlastnú i bezpečnosť spolužiakov,

· v prípade poranenia sú túto skutočnosť povinní ihneď ohlásiť vyučujúcemu,

· po práci si umývajú ruky,

· hlavný uzáver vody na školskom pozemku kontroluje vyučujúci,

· za stav náradia zodpovedá vyučujúci,

· sklad náradia uzatvára vyučujúci a skontroluje stav náradia, ktoré musí byť očistené a bezpečne uložené,

· žiaci zo školského pozemku zásadne odchádzajú pod vedením vyučujúceho.

Osobitné bezpečnostné opatrenia v učebni školská kuchynka

· elektrické spotrebiče (sporák, žehličku, šijací stroj, vysávač, mixér) zapína a vypína vyučujúca,

· znečistenú dlážku je žiak povinný okamžite po znečistení utrieť, dôkladne vysušiť,

· ostrými predmetmi (nôž, vidlička, nožnice, ihly..) sú žiaci povinní zaobchádzať s maximálnou opatrnosťou,

· horúce hrnce a panvice je povolené brať do rúk len s ochranou (chňapky),

· poškodené nádoby sa musia vyradiť z prevádzky,

· náradie používané v kuchynke musí byť ostré, s pevnými, nepoškodenými rukoväťami, musí sa ukladať na bezpečné miesto,

· je zakázané pracovať s nožmi proti sebe,

· na čistenie nádob sa nesmú používať pomôcky s kovovými drôtikmi,

· rezné predmety sa musia umývať samostatne a jednotlivo,

· ak sa sklené nádoby pri umývaní rozbijú, umývací kúpeľ sa musí ihneď vypustiť a črepina odstrániť,

· žiaci musia byť preukázateľne oboznámení s návodom výrobcu na obsluhu a údržbu elektrických kuchynských strojov,

· pri sporáku  sú najviac traja žiaci,

· pri odchode z učebne je vyučujúca povinná prekontrolovať, či sú spotrebiče vypnuté.

Osobitné opatrenia v učebni chémie

· povinnosťou učiteľa je upozorniť žiakov na bezpečnostné opatrenia a každý žiak je povinný obsah tohto laboratórneho poriadku poznať a dodržiavať ho,

· každý žiak je povinný :
•    v učebni dodržiavať čistotu a poriadok,
•    zamestnávať sa pridelenou úlohou,
•    používať pracovný odev na laboratórne práce (plášť) a iné osobné ochranné prostriedky.

· svojvoľná a nezodpovedná manipulácia s vodou a elektrickým prúdom je zakázaná,

· robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané, je prísne zakázané,

· pri práci v učebni dbá každý žiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť svojich spolužiakov,

· odpadové kyseliny je nutné najskôr zriediť tak, že ich opatrne lejeme do väčšieho objemu vody a len potom ich vylievame do výlevky,

· horúce roztoky sa najprv schladia alebo sa zriedia studenou vodou,

· v prípade požiaru sa na hasenie zásadne používa piesok alebo hasiaci prístroj,

· každý úraz, najmä poranenie očí, treba hlásiť vyučujúcemu,

· pri strieknutí žieraviny do oka, treba na vymytie použiť prúd čistej vody a postihnutého ihneď odviezť k lekárovi,

· po ukončení práce treba uzavrieť vodu a vypnúť elektrický prúd,

· pred ukončením laboratórneho cvičenia žiaci sú povinní nahlásiť vyučujúcemu zistené závady,

· vstup do učebne chémie, kabinetu chémie majú žiaci len v sprievode vyučujúceho.

Osobitné opatrenia v učebni fyziky

· žiaci prichádzajú do učebne spolu s vyučujúcim,

· celý školský rok sedí žiak za prideleným laboratórnym stolom, je zodpovedný za poriadok na ňom i za poriadok vo svojom okolí,

· zistené nedostatky, poškodenie stola a ostatného inventára hlásia žiaci učiteľovi na začiatku vyučovacej hodiny,

· žiaci majú na svojom stole zakázané:
•    uvoľňovať skrutky na elektrický prúd
•    znečisťovať a znehodnocovať stôl so zásuvkami
•    nešetrne zaobchádzať s izolovaným elektrickým káblom
•    vyberať bezpečnostný kryt so zásuvky elektrického prúdu

· frontálne pokusy a laboratórne úlohy vykonávajú žiaci podľa pokynov učiteľa,

· do kabinetu fyziky môže žiak vstúpiť len v sprievode učiteľa,

· s prístrojmi v rozvodnej sieti elektrického prúdu pracuje len učiteľ,

· po skončení hodiny žiaci sú povinní zodvihnúť stoličky na stôl a spoločne pod vedením učiteľa odísť z učebne,

· po skončení hodiny učiteľ je povinný vypnúť elektrický prúd, uzatvoriť prístroje rozvodnej siete, pomôcky odniesť do kabinetu, kabinet i učebňu uzamknúť.

Osobitné opatrenia na hodinách telesnej výchovy

· žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové predpisy, o ktorých boli informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy, čo potvrdili podpisom,

· úraz, ktorý sa stal žiakovi počas hodiny, je žiak povinný nahlásiť učiteľovi, ktorý úraz ošetrí a zabezpečí ďalšie opatrenia,

· žiaci prichádzajú do priestorov prechodovej chodby 5 min. pred zvonením,

· vstup žiakov do telocvične a z telocvične je výlučne so sprievodom učiteľa,

· žiaci sú povinní cvičiť v dohodnutom cvičebnom úbore,

· ak si žiak bezdôvodne nedonesie cvičebný úbor, vyučujúci mu do klasifikačného hárku zapíše poznámku: „ Žiak si nedoniesol cvičebný úbor na hodinu TSV. Pri opakovanom nenosení úboru (za 3 hodiny a viac), dostáva žiak neospravedlnenú hodinu,

· žiaci prichádzajú do priestorov šatní v skupine 5 minút pred začiatkom hodiny TSV,

· do priestoru telocvične vstupujú len v sprievode učiteľa,

· na telesnú výchovu musia byť prezlečení a prezutí do športového oblečenia a obuvi,

· hodinky, šperky, peniaze alebo cenné predmety na TSV nepatria,

· je prísny zákaz v telovýchovných priestoroch jesť, piť, fajčiť a požívať alkohol alebo iné omamné látky a taktiež žuvačku!!!,

· ak je žiak necvičiaci zo zdravotných dôvodov, predloží učiteľovi o tom potvrdenie pred začiatkom hodiny od rodiča max 3 krát za polrok,

· ak je žiak necvičiaci, je povinný sa prezuť a byť prítomný na vyučovaní, učiteľ mu určí zamestnanie - pomocné merania, zapisovania výkonov, príprava náčinia a iné pomocné činnosti,

· žiak vykonáva len takú športovú činnosť, ktorú mu určí učiteľ, dbá, aby  dodržiaval pokyny na bezpečné prevádzanie činností,

· pri kolektívnych športoch má obzvlášť na zreteli bezpečnosť všetkých účastníkov,

· pri cvičení používa len také športové náradie, náčinie, ktoré  určí učiteľ,

· bez vedomia a priameho pokynu učiteľa sa nesmie zdržiavať v náraďovni,

· po skončení cvičenia žiaci spoločne uložia športové náradie,

· opustiť cvičebný priestor je možné len so súhlasom vyučujúceho,

· z telocvične žiaci odchádzajú spoločne do šatní, po prezlečení čakajú na ďalšie pokyny vyučujúceho, nepoškodzujú pritom akékoľvek zariadenie šatní,

· v priestoroch šatní a spŕch sú žiaci povinní pohybovať sa krokom, aby nedošlo k pošmyknutiu a následnému zraneniu,

· v priestoroch telocvične je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom,

· žiaci odchádzajú z priestorov šatní spoločne na pokyn vyučujúceho,

· ak je žiak na základe rozhodnutia riaditeľky školy oslobodený z vyučovania predmetu, je počas vyučovania prítomný na hodinách telesnej výchovy; ak je vyučovací predmet zaradený ako prvá alebo posledná vyučovacia hodina dňa, môže byť žiak so súhlasom zákonného zástupcu uvoľnený z výchovy a vzdelávania.

Osobitné opatrenia v učebni informatiky

 

Okrem povinností uvedených vo školskom poriadku, sú žiaci informatiky (počítačová miestnosť) ďalej povinní:

· prísť na vyučovanie v primeranom oblečení, ktoré by neprekážalo vo vyučovaní,

· do učebne smie žiak vstupovať iba v prezuvkách a v sprievode vyučujúceho,

· v učebni je zakázané jesť a piť,

· vyučujúci určí každému žiakovi jeho pracovné miesto – počítač,

· žiak sa na svoje miesto dostaví bez utekania, miesto si nesmie svojvoľne vymieňať,

· v prípade, že je na jedno miesto viac žiakov, je žiak povinný sa časovo podeliť so svojimi spolužiakmi,

· každý žiak je zodpovedný za jemu pridelený počítač a spôsobenú úmyselnú škodu na zariadení pridelenej výpočtovej techniky je povinný uhradiť zákonný zástupca žiaka,

· žiaci nevyrušujú pri práci svojich spolužiakov neprimeraným hlukom a zbytočným pohybom po učebni,

· žiaci sa pohybujú po učebni opatrne, dávajú pozor na elektrické rozvody, elektrické zásuvky a nezasahujú do elektrického obvodu počítača,

· je zakázané pracovať s poškodeným počítačom,

· žiaci sú povinní nahlásiť každú poruchu počítača alebo príslušenstva,

· žiaci bez vedomia vyučujúceho nezasahujú do systému počítača ani do jeho mechaniky,

· je zakázané bez súhlasu vyučujúceho používať súkromné nosiče na prehrávanie alebo nahrávanie súborov,

· po skončení vyučovacej hodiny žiaci v učebni dôkladne vyčistia priestor okolo počítačov, uložia stoličky, pričom venujú pozornosť elektrickým káblom.

9. Súvisiace právne predpisy:

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠ SR č. 231/2009  Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, metodický pokyn č. 22/2011 – R na hodnotenie žiakov základnej školy, Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov, Deklarácia práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa, Zákon č.300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších prepisov, Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, Zákon č.171/1993 Z.z. o policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

10. Záverečné ustanovenia

Vydaním tohto školského poriadku stráca platnosť doteraz platný „Školský poriadok “ platný od 1.septembra 2023. Bez vedomia riaditeľa/riaditeľky školy nikto nemá právo vydávať pokyny v rozpore s ustanoveniami tohto školského poriadku a so školským poriadkom musia byť preukázateľne oboznámení všetci pedagogickí zamestnanci školy, všetci žiaci školy a ich rodičia (zákonní zástupcovia).
Školský poriadok je záväzný pre všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole. Zmeny a doplnky ku školskému poriadku na základe prerokovania v pedagogickej rade a rade školy vydáva riaditeľ školy.

Školský poriadok bol schválený na pedagogickej rade školy dňa 23.augusta 2023 a nadobúda účinnosť od 1. septembra 2023.

Do poznámok v triednej knihe je treba zapísať: Dňa 5.septembra 2023 boli žiaci oboznámení so Školským poriadkom  platným od 1. septembra 2023 .


V   Gajaroch dňa 23. augusta 2023

Riaditeľka školy Mgr. Jarmila Adamíková

11. Komentár a vysvetlenia k niektorým ustanoveniam školského poriadku:

Školský poriadok: Školský poriadok je súčasťou pedagogickej dokumentácie podľa ustanovenia § 11 ods. 3 Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov.

Výkon práv a povinností zákonných zástupcov žiakov:

Cieľom tohto ustanovenia je stanoviť presné hranice práv a povinností zákonných zástupcov na jednej strane a školy na druhej strane. Školský poriadok v uvedenej časti odkazuje na povinnosť súhlasu oboch rodičov s prijatím dieťaťa do školy. Prijatie dieťaťa do školy iba na základe súhlasu jedného z rodičov bez názoru druhého rodiča ešte predtým, než riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa do školy, je neprávoplatný zápis. Z toho vyplýva, že ak nie je dieťa právoplatne zapísané do školy, škola nemôže neoprávnene čerpať rozpočtové prostriedky viazané účelovo na počty detí navštevujúcich školu a takémuto dieťaťu je upierané jeho ústavné právo na vzdelanie.

Uvedené ustanovenie školského poriadku má chrániť rodičov, ale aj školu pred prípadnými neskoršími konfliktmi a nezhodami rodičov ohľadom návštevy uvedenej školy. Je v súlade s ustanovením zákona o rodine, ktorý stanovuje povinnosť dohody rodičov na podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností. Podľa § 35 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. Z tohto ustanovenia vyplýva povinnosť, že o zápise žiaka do školy musí byť zhoda rodičov, alebo ak je v tejto veci nezhoda rodičov, tak škola musí pred zápisom od rodiča vyžiadať rozhodnutie súdu podľa § 35 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine.

Uvedené ustanovenie školského poriadku má už od začiatku, teda od prvotného úkonu, ktorým je prihlásenie dieťaťa do školy stanoviť jasné pravidlá zápisu dieťaťa do školy, aby v neskoršom období nevznikli pochybnosti o tom, že bol zápis dieťaťa vykonaný relevantným spôsobom a za dodržania všetkých právnych predpisov.

 

Kyberšikanovanie a elektronické obťažovanie:

Žiak sa môže svojím konaním dopustiť priestupku v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, proti majetku) alebo trestného činu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona. Za priestupok je zodpovedný ten, kto dovŕšil vek 15 rokov. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu inak trestného, dovŕšil 14 rokov. Žiak sa svojím konaním v závislosti od závažnosti konania môže dopustiť aj trestného činu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov. Nie je možné uviesť všetky skutkové podstaty trestných činov, ktorých sa môže žiak dopustiť svojím konaním, preto možno spomenúť niektoré, najviac frekventované trestné činy: § 368 TZ Výroba detskej pornografie, § 369 TZ Rozširovanie detskej pornografie, § 371 TZ Ohrozovanie mravnosti, §373 TZ Ohováranie, §360 TZ Nebezpečné vyhrážanie, §360a Nebezpečné prenasledovanie, §360b Nebezpečné elektronické obťažovanie a iné.

 

Školský poriadok je súhrn práv, povinností a noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, učiteľov, vychovávateľov a ostatných pracovníkov školy. Školský poriadok dopĺňajú bezpečnostné opatrenia na hodinách pracovného vyučovania, fyziky, chémie, techniky, telesnej a športovej výchovy, informatiky, pri laboratórnych prácach, výletoch a hromadných podujatiach. Dôsledné dodržiavanie školského poriadku (ďalej len ŠP) je základnou povinnosťou každého žiaka, rodiča a učiteľa.

Riaditeľ školy vydáva tento školský poriadok v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) , vyhláškou MŠ SR č. 231/2009  Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, vyhláškou č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, metodickým pokynom č. 22/2011 – R na hodnotenie žiakov základnej školy, Deklaráciou práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa.

Prijatie dieťaťa do školy je správne konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (§ 38 ods. 4, § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z.). Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu (§ 3 ods. 2 zákon o správnom konaní). Rozhodnutie sa účastníkom konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Žiadny občan SR nesmie byť riaditeľom školy diskriminovaný (Ústava SR, článok 12).

Podľa § 35 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. Z tohto ustanovenia vyplýva povinnosť, že o zápise žiaka do školy musí byť zhoda rodičov, alebo ak je v tejto veci nezhoda rodičov, tak škola musí pred zápisom od rodiča vyžiadať rozhodnutie súdu podľa § 35 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine.

Školský poriadok bol prerokovaný na pedagogickej rade a v rade školy.
Cieľom školy je rozvoj osobnosti žiaka po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Žiakom poskytujeme základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti, ktoré sú potrebné na jeho ďalšie vzdelávanie a orientáciu v živote a spoločnosti.

Pre Základnú školu Gajary sa žiaci rozhodli slobodne so svojimi rodičmi, s vedomím práva vybrať si školu, kde chcú získať základné vzdelanie. Z toho vyplýva, že sa slobodne rozhodli dodržiavať školský poriadok a využívať podmienky pre prácu v našej škole.

 

nosiť predmety a oblečenie so symbolmi siekt, extrémizmu aokultizmu alebo nápismi propagujúcimi kultúru smrti, násilie anenávisť, či odev s vulgárnymi aznevažujúcimi nápismi vakomkoľvek jazyku;
 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.